Pravidlá spracovania osobných údajov v spoločnosti Tomky s.r.o. prevádzka Penzión U Tonky

Tieto pravidlá spracovania osobných údajov v spoločnosti Tomky s.r.o., prevádzkovateľa Penziónu U Tonky, IČO: 47548134 , Tomky s.r.o., 908 79 , Tomky 650, Borský Svätý Jur zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd.: Sro, Vl. č. 33420/T upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov zariadenia a webových stránok www.tomky.sk a tomkysro@gmail.com, ktorí vyplnia údaje v rezervačnom formulári a kontaktujú nás prostredníctvom kontaktného formulára (ďalej len „zákazník“), ako aj ubytovaných hostí (ďalej len „hosť“).

Spoločnosť Tomky s.r.o. pri spracovaní osobných údajov vystupuje ako prevádzkovateľ a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

Spoločnosť spracováva nasledujúce údaje bez súhlasu hosťa na základe zákona 18/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registra obyvateľov Slovenskej republiky nasledovne:

Meno a priezvisko

Číslo občianskeho preukazu alebo pasu

Dátum narodenia

Adresa trvalého bydliska

Kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mail, adresa prechodného bydliska, alebo kontaktná adresa, spracováva zariadenie so súhlasom dotknutej osoby. Vyplnením ubytovacieho listu dáva zákazník súhlas na spracovanie týchto údajov.

Spoločnosť spracováva kontaktné údaje v rozsahu e-mailová adresa, meno a priezvisko, dátum príchodu, dátum odchodu a telefónne číslo pre potreby rezervácie ubytovania formou rezervačného formulára na webovej stránke penziónu. Súhlas so spracovaním týchto údajov udeľuje v priebehu vypĺňania tohto formulára. Tento súhlas môže kedykoľvek odvolať telefonicky alebo na e-mailovej adrese : tomkysro@gmail.com.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na osobné údaje, ktoré boli spracovávané na základe zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Poskytnuté osobné údaje môžu byť naďalej spracúvané na archivačné a štatistické účely.

Osobné údaje, ktoré spracováva prevádzkovateľ na základe poskytnutého súhlasu budú v prípade odvolania súhlasu vymazané. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.